Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2024 р. № 736

Київ

Про затвердження Порядку створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки

Відповідно до частини десятої статті 28 Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки, що додається.

Прем’єр-міністр України                                     Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2024 р. № 736

ПОРЯДОК

створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки

1. Цей Порядок визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки (далі — Інформаційна система), яка ведеться у вигляді електронної бази даних з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів і переліків, а також забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про адміністративні послуги”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про інформацію” та Положенні про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065 “Про Єдину екологічну платформу “Екосистема” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5264).

3. Інформаційна система — це функціональний модуль Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” (далі — платформа “ЕкоСистема”), що є комплексом інформаційних технологій та технологічних засобів надання, обробки, збереження, захисту та оприлюднення інформації у сфері забезпечення хімічної безпеки в електронній формі та інформації, що міститься у відповідних електронних базах даних, і забезпечує доступ до інформації про хімічну продукцію, виробників, імпортерів та постачальників хімічної продукції, небезпечні властивості та обсяги надання на ринку хімічної продукції, гігієнічні та екологічні нормативи, хімічні інциденти, виявлені загрози хімічній безпеці, суб’єктів господарювання у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією.

4. Адміністрування Інформаційної системи забезпечується відповідно до Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065.

5. Доступ до Інформаційної системи здійснюється через платформу “ЕкоСистема”.

6. Інформаційна система забезпечує:

ведення обліку суб’єктів господарювання у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією;

можливість подання документів суб’єктом господарювання в електронній формі з метою одержання документів дозвільного характеру;

автоматизацію процесів надання електронних публічних послуг та документів дозвільного характеру в електронній формі;

формування реєстрів та переліків у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією і публічний доступ до них;

ведення реєстрів;

електронну інформаційну взаємодію з національними електронними інформаційними ресурсами, іншими інформаційно-комунікаційними системами.

7. В Інформаційній системі міститься інформація та відомості про суб’єкта господарювання, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” (далі — Закон), щодо:

найменування юридичної особи або прізвища, власного ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця;

ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

контактної інформації (номера телефону, адреси електронної пошти);

опису основної діяльності суб’єкта господарювання;

належності до суб’єктів великого, середнього, малого та/або мікропідприємництва.

8. Заповнення користувачем облікового запису здійснюється після проходження електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

9. Після заповнення користувачем необхідних відомостей облікового запису в електронному кабінеті користувача (далі — електронний кабінет) йому надається доступ до таких підсистем Інформаційної системи:

підсистеми надання адміністративних послуг;

підсистеми звітності;

підсистеми переліків та реєстрів.

10. Підсистема надання адміністративних послуг забезпечує отримання суб’єктами господарювання електронних публічних послуг з державної реєстрації хімічної речовини, реєстрації повідомлення про використання альтернативної назви хімічної речовини, видачу (відмову у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на використання особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку, видачу (відмову у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на використання отруйної хімічної речовини, видачу (відмову у видачі, переоформлення, анулювання) висновку щодо можливості здійснення виробництва, імпорту та експорту продукції, що містить ртуть, письмової згоди (повідомлення) про транскордонне перевезення ртуті та її сполук та інших електронних публічних послуг у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, визначених законодавством.

Підсистема складається з таких компонентів:

“Державна реєстрація хімічних речовин”, що забезпечує отримання заяв про проведення державної реєстрації хімічної речовини та документів, що додаються до неї, у форматі технічного досьє, перевірку повноти поданої інформації у заявах, призначення номера та дати державної реєстрації хімічної речовини, внесення запису та відповідних даних до Державного реєстру хімічних речовин;

“Інформація щодо небезпечних сумішей”, що забезпечує отримання інформації для розроблення профілактичних та лікувальних заходів, зокрема заходів з надання екстреної або невідкладної медичної допомоги під час ураження небезпечними сумішами хімічних речовин, підтвердження отримання даних;

“Реєстрація повідомлення про використання альтернативної назви хімічної речовини”, що забезпечує отримання повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини, реєстрацію повідомлень, автоматизацію та облік адміністративних послуг і документів дозвільного характеру;

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволів на використання особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку”, що забезпечує отримання заяв про отримання (переоформлення, анулювання) дозволу на використання особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку, автоматизацію, наповнення реєстру, що створюється відповідно до Закону, та отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг і документів дозвільного характеру;

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволів на використання отруйної хімічної речовини”, що забезпечує отримання заяв про отримання (переоформлення, анулювання) дозволу на використання отруйної хімічної речовини, автоматизацію, наповнення реєстру, що створюється відповідно до Закону, та отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг і документів дозвільного характеру;

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) висновку щодо можливості здійснення виробництва, імпорту та експорту продукції, що містить ртуть, і письмової згоди (повідомлення) про транскордонне перевезення ртуті та її сполук”, що забезпечує отримання заяв про отримання (відмову у видачі, переоформлення, анулювання) висновку щодо можливості здійснення виробництва, імпорту та експорту продукції, що містить ртуть, і письмової згоди (повідомлення) про транскордонне перевезення ртуті та її сполук, автоматизацію, наповнення реєстру, що створюється відповідно до Закону, та отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг і документів дозвільного характеру.

11. Надання електронних публічних послуг здійснюється за заявами або повідомленнями, поданими в електронній формі через електронний кабінет або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

Заява або повідомлення подається суб’єктами господарювання чи уповноваженими ними особами (далі — суб’єкти господарювання), які пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

На електронні копії оригіналів паперових документів (фотокопії) накладається електронний підпис суб’єкта господарювання, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

12. Додатки до заяви або повідомлення в електронній формі подаються у форматі PDF з урахуванням таких вимог:

електронні копії оригіналів паперових документів (фотокопії), що додаються, повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”;

текст на всіх електронних зображеннях повинен бути розбірливим;

фотокопії документів, що містять більше однієї сторінки, групуються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файла такий файл розділяється на декілька файлів без пропущення сторінок та із збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа.

13. Заява або повідомлення формується підсистемою надання адміністративних послуг в електронному кабінеті або засобами Порталу Дія з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Заява або повідомлення та додатки до неї, сформовані, підписані та подані через електронний кабінет або за допомогою засобів Порталу Дія, вважаються отриманими та автоматично реєструються в системі.

14. Рішення про надання електронної публічної послуги оформлюються в електронній формі та засвідчуються шляхом накладення уповноваженим працівником Міндовкілля електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Відомості за результатами надання електронної публічної послуги автоматично вносяться до відповідних реєстрів програмними засобами підсистеми надання адміністративних послуг.

Кожному рішенню під час внесення до відповідного реєстру автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер.

Користувач може отримати через електронний кабінет витяг із реєстрів щодо прийнятих рішень.

Інформування користувача про прийняті рішення здійснюється шляхом надсилання повідомлення програмними засобами Інформаційної системи через електронний кабінет користувача або іншими електронними засобами комунікації.

15. Підсистема звітності забезпечує отримання, аналіз та узагальнення інформації, передбаченої частиною шостою статті 28 Закону.

Подання звітності до Інформаційної системи здійснюється суб’єктами через електронний кабінет шляхом заповнення електронних звітних форм з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Звітність подається користувачем, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

16. Підсистема переліків та реєстрів забезпечує створення, зберігання, обробку та використання інформації про хімічні речовини під час провадження дозвільної діяльності, надання адміністративних та інших публічних послуг, здійснення державного регулювання у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, а також доступ та оприлюднення реєстрової інформації з реєстрів та відомостей переліків на офіційному веб-сайті Міндовкілля та у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Ведення реєстрів здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні електронні реєстри”.

Підсистема переліків та реєстрів включає реєстри, визначені частиною восьмою статті 28 Закону.

17. Інформаційна система також містить такі компоненти:

“Єдина система нотифікації користувачів електронних кабінетів”, який виконує функцію надсилання електронних повідомлень для забезпечення найбільш ефективних засобів швидкого інформування користувачів;

“Електронний кабінет суб’єкта господарювання”, який є електронним кабінетом, побудованим на принципах SPA (Single Page Application), що забезпечує отримання користувачами візуального інтерфейсу для взаємодії з внутрішніми модулями, які йому доступні в межах його бізнес-процесів: отримання дозволів, адміністративних послуг тощо. Доступ до функціоналу розподілятиметься згідно з розподіленими ролями користувачів;

“Електронний кабінет працівника Міндовкілля”, який є автоматизованим робочим місцем працівника Міндовкілля для виконання необхідних функцій електронної взаємодії у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією;

“Електронний кабінет уповноваженого органу”, який є автоматизованим робочим місцем працівника уповноваженого центрального органу виконавчої влади для виконання відповідних функцій у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією;

“Електронний кабінет обласної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування”, який є автоматизованим робочим місцем працівника обласної державної адміністрації або органу місцевого самоврядування для виконання необхідних функцій електронної взаємодії з Міндовкіллям та іншими уповноваженими органами у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, а також суб’єктами господарювання з метою звітності щодо хімічних інцидентів, взяття участі у моніторингу загроз хімічній безпеці, здійснення заходів щодо запобігання забрудненню небезпечними хімічними речовинами, їх викидами та скидами у довкілля.

18. Електронна інформаційна взаємодія між Інформаційною системою та іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням Законів України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах” та інших нормативно-правових актів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому Законом України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

_____________________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.