Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     від 26 квітня 2022 р. N 314-р

 

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щороку до 10 березня Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та подання до 10 квітня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2022 р. N 314-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року
 

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Адаптація національного законодавства до вимог міжнародного та європейського законодавства

1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:

 

 

 

1) впровадження вимог Регламенту (ЄС) N 649/2012 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. щодо експорту та імпорту небезпечних хімічних речовин;

2022 - 2024

Міндовкілля
Мінекономіки
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

2) впровадження вимог Регламенту N 1013/2006 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про перевезення відходів;

- " -

Міндовкілля
Мінфін
Держмитслужба
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

- " -

3) впровадження вимог Імплементаційного регламенту комісії (ЄС) N 2016/1245 від 28 липня 2016 р., що встановлює попередню таблицю відповідності між кодами Комбінованої номенклатури, передбаченими Регламентом Ради (ЄЕС) N 2658/87, та кодами відходів, зазначеними у додатках III, IV та V до Регламенту N 1013/2006 Європейський Парламенту та Ради про перевезення відходів

2022 - 2024

Міндовкілля
Мінфін
Держмитслужба
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Адаптація національного законодавства до вимог міжнародного та європейського законодавства про пестициди та біоциди

2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про:

 

 

 

1) гармонізацію національного законодавства з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1107/2009 від 21 жовтня 2009 р. щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та скасування Директив Ради 79/117/ЄЕС і 91/414/ЄЕС;

- " -

Міндовкілля
Мінекономіки
МОЗ
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

2) гармонізацію національного законодавства з Регламентом (ЄС) N 528/2012 Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2012 р. щодо надання на ринку та використання біоцидних засобів

- " -

МОЗ
Мінекономіки
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

- " -

Удосконалення законодавства про охорону здоров'я від негативного впливу хімічних речовин

3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження методичних вказівок щодо визначення небезпечності хімічних речовин за критерієм ендокринних порушень

2022 - 2024

МОЗ
Національна академія наук (за згодою)

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Організація системи надання медичної допомоги у випадках порушень вимог управління хімічною безпекою та хімічними речовинами

4. Організація надання екстреної медичної допомоги населенню в разі отруєнь хімічними речовинами у побуті

2022 - 2026

МОЗ
обласні держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

організовано надання екстреної медичної допомоги

Удосконалення системи моніторингу хімічних речовин у компонентах навколишнього природного середовища

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про створення банку даних про потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій транскордонного масштабу на хімічно небезпечних підприємствах

- " -

Міндовкілля
МОЗ
Мінекономіки
Держпродспоживслужба
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Розроблення плану заходів щодо зменшення надходження забруднюючих речовин у компоненти навколишнього природного середовища

6. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про порядок та умови використання, утилізації, знищення конкретних видів неякісної та небезпечної продукції

2022 - 2023

Міндовкілля
Держмитслужба
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

7. Зменшення викидів забруднюючих речовин від автотранспорту шляхом впровадження екологічних норм до вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах згідно з вимогами стандартів Євро-5 та Євро-6 до 2025 року

2025

Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

- " -

8. Проведення навчальних тренувань персоналу підприємства, установи, організації щодо реагування на випадки у разі виникнення аварії з витоком рідкого хлору

2022 - 2026

органи місцевого самоврядування
(за згодою)
суб'єкти господарювання (за згодою)

проведено навчальні тренування

Забезпечення науково-технічного супроводу заходів з підвищення рівня хімічної безпеки

9. Розроблення методик визначення вмісту небезпечних хімічних речовин у продуктах харчування, об'єктах навколишнього природного та виробничого середовища

2022 - 2024

Міндовкілля
МОЗ
Держпродспоживслужба
Держпраці
Національна академія наук (за згодою)

розроблено методики

10. Розроблення механізму комплексної оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища хімічними речовинами

2022 - 2024

Міндовкілля
Національна академія наук (за згодою)
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

розроблено механізм здійснення комплексної оцінки

11. Розроблення системи оцінки ризику щодо шкідливої дії хімічних речовин на здоров'я працюючих та населення

- " -

МОЗ
Держпраці
Національна академія наук (за згодою)

розроблено систему оцінки ризику

Зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління хімічною безпекою та хімічними речовинами

12. Удосконалення освітніх програм підготовки фахівців закладами освіти для забезпечення формування компетентності у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами

2022 - 2026

заклади освіти (за згодою)

удосконалено програми підготовки

13. Забезпечення вивчення питань хімічної безпеки під час підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців, зайнятих у виробництві, пов'язаному із застосуванням хімічних технологій, що становлять хімічну небезпеку

- " -

- " -

забезпечено вивчення питань хімічної безпеки під час підвищення кваліфікації

14. Врахування питань з хімічної безпеки та управління хімічною продукцією у стандартах вищої та фахової передвищої освіти із спеціальностей:
101 Екологія;
102 Хімія;
132 Матеріалознавство;
136 Металургія;
161 Хімічні технології та інженерія;
183 Технології захисту навколишнього середовища;
185 Нафтогазові технології та інженерія;
202 Захист і карантин рослин;
229 Громадське здоров'я;
261 Пожежна безпека;
263 Цивільна безпека;
273 Залізничний транспорт

2022 - 2026

МОН
Міндовкілля
заклади освіти (за згодою)

враховано під час розроблення та оновлення стандартів вищої та фахової передвищої освіти

15. Доповнення освітніх програм з хімії для закладів загальної середньої освіти (розділ "Очікувані результати навчання") вимогами щодо безпечного поводження з хімічними речовинами

2022 - 2023

МОН
заклади освіти (за згодою)

доповнено освітні програми з хімії

16. Проведення навчання працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які відповідають за провадження діяльності у сфері поводження з хімічними речовинами, за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації

- " -

Міндовкілля
обласні держадміністрації
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (за згодою)
регіональні центри підвищення кваліфікації (за згодою)

проведено відповідне навчання працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Підвищення рівня обізнаності населення щодо управління хімічною безпекою та хімічними речовинами

17. Підвищення рівня обізнаності та поінформованості громадськості щодо управління хімічною безпекою та хімічними речовинами

2022 - 2026

МКІП
Міндовкілля
МОЗ
ДСНС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

підвищено рівень обізнаності та поінформованості

18. Розвиток міжнародного співробітництва та виконання міжнародних зобов'язань України у сфері хімічної безпеки і поводження з хімічними речовинами

2022 - 2026

Міндовкілля
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

взято участь у міжнародних заходах

19. Підвищення рівня обізнаності споживачів, зокрема шляхом інформування їх про найкращу практику застосування хімічних речовин, про ризики, які викликають хімічні речовини для них самих, навколишнього природного середовища

- " -

Міндовкілля
МОЗ
ДСНС
Держпродспоживслужба
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

підвищено рівень обізнаності

20. Організація конференцій та засідань за круглим столом, присвячених тематиці управління хімічною безпекою та хімічними речовинами

- " -

Міндовкілля
МОН
МКІП
Держкомтелерадіо
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено конференції та засідання за круглим столом

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.