Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 03 травня 2022 р. № 517

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

         Прем’єр-міністр України                  Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 517

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 355

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

“2. Центральному органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра забезпечити впровадження Технічного регламенту радіообладнання.”.

2. У Технічному регламенті радіообладнання, затвердженому зазначеною постановою:

1) підпункти 3 і 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

“3) вироби авіаційної техніки, визначені у пункті 51 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України, а також обладнання безпілотного повітряного судна, яке працює виключно на частотах, що використовуються для аеронавігаційного обслуговування.

До радіообладнання, зазначеного у цьому підпункті, не відноситься таке обладнання:

радіообладнання, призначене для надання електронних комунікаційних послуг на борту цивільних повітряних суден, та радіообладнання  супутникового радіозв’язку, що встановлене на цивільному повітряному судні;

бортові та наземні засоби систем управління та передачі даних від/до безпілотних літальних апаратів, не віднесених до державної авіації;

4) виготовлені на замовлення комплекти, які будуть використовуватися для дослідження виключно в наукових установах.”;

2) у пункті 5:

підпункт 6 після слів “торговельною маркою” доповнити словами               “(знаком для товарів і послуг)”;

підпункт 13 після слова “включаючи” доповнити словом “калібрування,”;

підпункти 16, 18 і 19 викласти в такій редакції:

“16) радіозв’язок — електронні комунікації, що здійснюються з використанням радіочастотного спектра;”;

“18) радіообладнання (радіоелектронний засіб) — електричний або електронний виріб, що призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення або укомплектований додатковим пристроєм, призначеним для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення;

19) радіохвилі — електромагнітні хвилі, частоти яких нижчі за 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного хвилеводу;”;

останній абзац після слів “Законі України “Про стандартизацію” доповнити словами “; терміни “регуляторний орган”, “електронна регуляторна платформа”, “план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні” — у значенні, наведеному у Законі України “Про електронні комунікації”;

3) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. Радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб ефективно користуватися і підтримувати ефективне користування радіочастотним спектром у відповідній радіотехнології та уникати шкідливих завад.”;

4) у пункті 8:

у підпункті 3 слова “пунктів закінчення телекомунікаційної мережі” замінити словами “кінцевих пунктів електронної комунікаційної мережі”;

у підпункті 4 слова “телекомунікаційній мережі” замінити словами “електронній комунікаційній мережі”;

в останньому абзаці слова “центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку” замінити словами “центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра”;

5) пункти 9—11 викласти в такій редакції:

“9. Регуляторний орган відповідно до статті 65 Закону України “Про електронні комунікації” визначає можливість застосування радіообладнання, в тому числі у комбінації з програмним забезпеченням, яке впливає на дотримання суттєвих вимог.

10. Виробники до введення в обіг радіообладнання повинні подати до регуляторного органу повідомлення про типи радіообладнання, які мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам, для реєстрації такого радіообладнання в реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв. Інформація повинна містити елементи технічної документації, зазначені в додатку 4, крім підпунктів 2 і 3 пункту 1 додатка.

Регуляторний орган надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, який виробники повинні наносити на радіообладнання, яке вводиться в обіг, починаючи з 12 червня 2018 року.

11. Види радіообладнання, на які поширюються вимоги, зазначені в пункті 10 цього Технічного регламенту, та елементи технічної документації, які необхідно надати регуляторному органу для таких видів радіообладнання, визначає регуляторний орган.”;

6) у пункті 12 слово “НКРЗІ” замінити словами “регуляторним органом”;

7) абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

“Додаткові вимоги щодо введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов’язаних з ефективним користуванням радіочастотним спектром, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров’я населення визначаються планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.”;

8) пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

“15. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та за поданням регуляторного органу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті радіоінтерфейси.

16. Регуляторний орган схвалює та оприлюднює на електронній регуляторній платформі узагальнені умови для застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв.”;

9) у пункті 18 слово “НКРЗІ” замінити словами “регуляторним органом”;

10) пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. У разі наявності вимог щодо присвоєння радіочастоти для радіообладнання виробник зобов’язаний зазначати відповідну інформацію, визначену регуляторним органом, у  товаросупровідній документації або на упаковці, або у декларації про відповідність.

Регуляторний орган може визначити нормативно-правовими актами інші прийнятні способи інформування споживачів (користувачів) радіообладнання про умови, необхідні для присвоєння споживачами (користувачами) радіочастоти для радіообладнання, дотримання засад загальної авторизації відповідно до Закону України “Про електронні комунікації”, а також інших аспектів, пов’язаних із суттєвими вимогами.”;

11) пункт 49 викласти в такій редакції:

“49. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі — перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність радіообладнання стандартам, які включено до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого радіообладнання суттєвим вимогам, які охоплюються такими стандартами або їх частинами.

До переліку національних стандартів включаються тільки національні стандарти, що є ідентичні стандартам Європейського інституту телекомунікаційних стандартів та прийняті виключно методом перекладу державною мовою.”;

12) у підпункті 1 пункту 95 цифри “63” замінити цифрами “62”;

13) у додатку 1 до Технічного регламенту:

у пункті 2 цифри “66—69” замінити цифрами “64—66”;

у пункті 4 цифри і слово “60—63 і 65” замінити цифрами “58—62”.

3. План заходів із впровадження Технічного регламенту радіообладнання, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 355
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 517)

ПЛАН
заходів із впровадження Технічного регламенту радіообладнання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Формування та оприлюднення переліку національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, який призначено для цілей застосування Технічного регламенту радіообладнання (далі — Технічний регламент)

центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
регуляторний орган (за згодою)

постійно

2. Забезпечення розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для проведення оцінки відповідності радіообладнання

центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра

Національний орган стандартизації

—“—

3. Призначення органів з оцінки відповідності радіообладнання вимогам Технічного регламенту та публікування переліку таких органів

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання

постійно

4. Внесення змін до Технічного регламенту

центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра

у разі потреби

5. Розроблення та впровадження нормативно-правових актів відповідно до положень Технічного регламенту

центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
регуляторний орган (за згодою)

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання”

—“—”.

 

 

 

 

 

 

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.