Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

НІЦ "ЛЕОНОРМ" працює та продовжує надавати доступ до своїх продуктів та послуг та поширювати офіційні копії стандартів. Кожен із нас має працювати заради України та нашої перемоги!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2022 р. N 478

Київ

Про затвердження Порядку затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик

Відповідно до частини двадцять четвертої статті 43 Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію одночасно із Законом України від 4 лютого 2021 р. N 1206-IX "Про ветеринарну медицину".

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. N 478

ПОРЯДОК
затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ветеринарну медицину" (далі - Закон).

3. Для здійснення діяльності, що становить високий ризик, затвердженню підлягають такі види тваринницьких потужностей:

1) потужності з утримання свійських наземних тварин, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин. Види потужностей з утримання свійських наземних тварин, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин, затверджуються Мінагрополітики;

2) потужності, на яких утримуються тварини аквакультури з метою їх переміщення із зазначених потужностей живими або як продукції аквакультури;

3) потужності з утримання та вирощування тварин аквакультури, які становлять високий ризик у зв'язку з:

видами, категорією та кількістю тварин аквакультури, які утримуються та вирощуються на зазначених потужностях;

видом зазначених потужностей;

переміщенням тварин аквакультури з/до зазначених потужностей.

Види потужностей з утримання та вирощування тварин аквакультури, які становлять високий ризик, затверджуються Мінагрополітики;

4) закриті потужності;

5) потужності, на яких здійснюється забій або переробка тварин аквакультури з метою контролю хвороб тварин.

4. Для здійснення експорту та імпорту тварин затвердженню підлягають такі види тваринницьких потужностей:

1) центри збору копитних тварин та/або птиці, призначені для експорту таких тварин та/або птиці з України та/або їх ввезення (імпорту) з інших країн;

2) потужності з виробництва та/або обігу репродуктивного матеріалу великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та коней, призначеного для експорту з України;

3) інкубаторії (інкубаційні цехи) та потужності з утримання племінної птиці, на яких здійснюється виведення і зберігання інкубаційних яєць та/або утримання свійської птиці, призначених для експорту з України;

4) потужності з утримання свійської птиці, призначеної для експорту з України (крім потужностей з утримання свійської птиці, призначеної для забою або виробництва інкубаційних яєць).

5. Затвердженню не підлягають тваринницькі потужності, визначені частиною четвертою статті 43 Закону.

6. Кожна окрема тваринницька потужність або група потужностей у випадках, визначених частиною шостою статті 43 Закону, повинна бути затверджена до початку її експлуатації.

7. Окремою тваринницькою потужністю вважається тваринницька потужність, розташована за однією адресою. Адресою тваринницької потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора потужностей, в управлінні якого перебуває така тваринницька потужність.

8. Затвердження тваринницьких потужностей здійснюється безоплатно.

Подання заяви про затвердження тваринницьких потужностей

9. Для затвердження тваринницької потужності оператор потужностей подає до територіального органу Держпродспоживслужби за адресою тваринницької потужності заяву про затвердження тваринницької потужності. Форма відповідної заяви встановлюється Мінагрополітики.

10. Заява про затвердження тваринницької потужності підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, подається в паперовій або електронній формі. Подання заяви про затвердження тваринницької потужності в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

11. Для затвердження груп тваринницьких потужностей, зазначених в частині шостій статті 43 Закону, подається одна заява про затвердження тваринницької потужності (незалежно від кількості тваринницьких потужностей).

12. Заява про затвердження тваринницької потужності реєструється територіальним органом Держпродспоживслужби в день її надходження.

13. Оператор потужностей відповідальний за достовірність інформації, зазначеної ним (або уповноваженою ним особою) у заяві про затвердження тваринницької потужності.

Інспектування тваринницьких потужностей для цілей їх затвердження

14. Не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про затвердження тваринницької потужності державний ветеринарний інспектор здійснює інспектування такої тваринницької потужності.

15. Інспектування тваринницької потужності здійснюється із застосуванням акта державного контролю (далі - акт), форма якого затверджується Мінагрополітики відповідно до пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

16. За результатами інспектування тваринницької потужності державним ветеринарним інспектором складається акт, в якому визначається відповідність тваринницької потужності вимогам, визначеним частиною восьмою статті 43 Закону.

17. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається оператору потужностей протягом трьох робочих днів з дня його складення.

Затвердження тваринницьких потужностей або відмова у їх затвердженні

18. Рішення про затвердження або про відмову у затвердженні тваринницької потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заяви про затвердження тваринницької потужності.

19. Копія рішення про затвердження або про відмову у затвердженні тваринницької потужності надається (надсилається) оператору потужностей у паперовій або електронній формі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Копія рішення про затвердження або про відмову у затвердженні тваринницької потужності надсилається оператору потужностей в електронній формі відповідно до вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

20. Рішення про затвердження тваринницької потужності має містити такі відомості:

1) найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (у разі наявності) оператора потужностей;

2) ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для оператора ринку - юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) для фізичних осіб - підприємців;

3) місцезнаходження та/або місце проживання оператора потужностей;

4) назву (опис) тваринницької потужності;

5) адресу тваринницької потужності;

6) вид діяльності, що планується здійснювати з використанням тваринницької потужності;

7) перелік видів тварин та/або їх репродуктивного матеріалу, щодо яких планується здійснюватися діяльність з використанням тваринницької потужності;

8) вид оператора потужностей за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва);

9) дату прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішення про затвердження тваринницької потужності;

10) реєстраційний номер тваринницької потужності;

11) інформацію про те, що строк дії рішення про затвердження тваринницької потужності є необмеженим.

21. Одночасно з прийняттям рішення про затвердження тваринницької потужності територіальний орган Держпродспоживслужби присвоює кожній затвердженій тваринницькій потужності (групі тваринницьких потужностей, зазначеній в частині шостій статті 43 Закону) реєстраційний номер.

22. Реєстраційний номер тваринницької потужності, зазначений в пункті 21 цього Порядку, складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

1) літери "b";

2) двозначного літерного коду України (UA);

3) коду адміністративно-територіальної одиниці, де розташована тваринницька потужність, згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних одиниць України, визначеною у додатку 1;

4) порядкового номера тваринницької потужності, що присвоюється автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці. Порядковий номер тваринницької потужності є унікальним та не може бути присвоєний іншій тваринницькій потужності, що розташована на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зокрема після внесення до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку відомостей про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності.

23. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про затвердження тваринницької потужності територіальний орган Держпродспоживслужби вносить відомості про таку потужність та про відповідного оператора ринку до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку.

24. Рішення про відмову у затвердженні тваринницької потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби за наявності таких підстав:

1) відсутність у заяві про затвердження тваринницької потужності інформації, що вимагається згідно із законом;

2) виявлення у заяві про затвердження тваринницької потужності недостовірних відомостей;

3) встановлення за результатами інспектування тваринницької потужності її невідповідності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Відмова у затвердженні тваринницької потужності з інших підстав забороняється.

У рішенні про відмову у затвердженні тваринницької потужності обов'язково зазначаються підстава для відмови та фактичні обставини, що підтверджують наявність такої підстави.

25. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у затвердженні тваринницької потужності, оператор потужностей має право повторно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про затвердження такої потужності.

Подання заяви про затвердження тваринницької потужності здійснюється відповідно до вимог, встановлених пунктами 9 - 13 цього Порядку.

26. Рішення про відмову у затвердженні тваринницької потужності може бути оскаржено до Держпродспоживслужби або до суду.

27. У разі реконструкції затвердженої тваринницької потужності, що має наслідком істотну зміну характеристик приміщень та технологічних процесів або видів діяльності, зазначених у рішенні про її затвердження, оператор потужностей повинен не пізніш як за десять робочих днів до дня відновлення експлуатації цієї потужності звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про проведення позапланового інспектування зазначеної потужності згідно з додатком 2.

Заява про проведення позапланового інспектування тваринницької потужності подається до територіального органу Держпродспоживслужби за адресою тваринницької потужності.

Заява про проведення позапланового інспектування тваринницької потужності підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, подається в паперовій або електронній формі. У разі подання заяви в електронній формі застосовуються вимоги, передбачені у пункті 10 цього Порядку.

28. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про проведення позапланового інспектування тваринницької потужності (додаток 2) державний ветеринарний інспектор проводить інспектування зазначеної у такій заяві тваринницької потужності.

Оформлення результату позапланового інспектування тваринницької потужності здійснюється відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Оператор потужностей має право відновити експлуатацію тваринницької потужності після отримання акта, що підтверджує відповідність цієї потужності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Тимчасове затвердження тваринницьких потужностей

29. Якщо за результатами інспектування тваринницької потужності встановлено, що тваринницька потужність відповідає вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин лише в частині, яка гарантує, що потужність не становить високого ризику, територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про тимчасове затвердження такої потужності строком на три місяці.

30. Рішення про тимчасове затвердження тваринницької потужності має містити відомості, визначені підпунктами 1 - 10 пункту 20 цього Порядку, а також зазначення строку дії рішення про тимчасове затвердження тваринницької потужності.

31. Реєстраційний номер тваринницької потужності, зазначений в пункті 31 цього Порядку, складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

1) літер "tb";

2) елементів, зазначених в підпунктах 2 - 4 пункту 22 цього Порядку.

32. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про затвердження тваринницької потужності на необмежений строк, якщо результати повторного інспектування такої потужності, проведеного протягом трьох місяців після її тимчасового затвердження, або документи, надані оператором потужностей протягом зазначеного строку, підтверджують відповідність цієї потужності всім вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

33. Повторне інспектування тваринницької потужності, зазначене в пункті 32 цього Порядку, проводиться державним ветеринарним інспектором за заявою (додаток 2).

Заява про проведення повторного інспектування потужності подається оператором ринку до територіального органу Держпродспоживслужби не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення строку дії рішення про тимчасове затвердження тваринницької потужності.

Заява про проведення повторного інспектування тваринницької потужності підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, подається в паперовій або електронній формі.

34. Рішення про затвердження тваринницької потужності на необмежений строк, прийняте відповідно до пункту 32 цього Порядку, має містити відомості, визначені пунктом 20 цього Порядку.

Реєстраційний номер тваринницької потужності не змінюється, крім літер "tb", які підлягають заміні на літеру "b".

35. Якщо результати повторного інспектування тваринницької потужності, зазначеного в пункті 33 цього Порядку, або документи, надані оператором потужностей, свідчать про те, що оператор потужностей усунув лише окремі невідповідності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, але тваринницька потужність все ще не відповідає всім вимогам зазначеного законодавства, територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про продовження строку дії рішення про тимчасове затвердження тваринницької потужності до шести місяців.

У разі невиконання оператором потужностей вимог законодавства про ветеринарну медицину протягом шестимісячного строку дії рішення про тимчасове затвердження тваринницької потужності територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про відмову у затвердженні такої тваринницької потужності відповідно до підпункту 3 пункту 24 цього Порядку.

36. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, зазначеного в пунктах 30, 33, 35 та 36 цього Порядку, територіальний орган Держпродспоживслужби вносить відповідні відомості про таку потужність до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку.

Припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності

37. Оператор потужностей, який має намір припинити використання затвердженої тваринницької потужності, зобов'язаний звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності (додаток 2) не пізніш як за три робочих дні до дня припинення використання такої потужності за призначенням, передбаченим цим рішенням.

38. Заява про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності (додаток 2) подається до територіального органу Держпродспоживслужби, який прийняв рішення про затвердження цієї тваринницької потужності.

Заява про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, подається в паперовій або електронній формі. У разі подання заяви в електронній формі застосовуються вимоги, передбачені в пункті 10 цього Порядку.

39. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності протягом двох робочих днів з моменту встановлення факту наявності однієї з таких підстав:

1) звернення оператора потужностей із заявою про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності;

2) ліквідації оператора потужностей - юридичної особи;

3) припинення підприємницької діяльності оператора потужностей - фізичної особи - підприємця;

4) смерті оператора потужностей - фізичної особи;

5) встановлення факту наявності в заяві або інших документах, поданих для затвердження тваринницької потужності, недостовірної інформації;

6) закінчення трьох місяців після виявлення невідповідності тваринницької потужності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, якщо протягом цього строку оператор потужностей не усунув зазначену невідповідність.

Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності у разі ліквідації оператора потужностей - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності оператора потужностей - фізичної особи - підприємця приймається лише за наявності відповідних записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності у разі смерті оператора потужностей - фізичної особи територіальним органом Держпродспоживслужби приймається на підставі копії свідоцтва про смерть, поданої спадкоємцем та/або за наявності відповідних записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності, прийняте територіальним органом Держпродспоживслужби, може бути оскаржено відповідно до адміністративного суду.

40. Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби через десять робочих днів з дня виникнення підстав, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 39 цього Порядку.

41. Відомості про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності вносяться територіальним органом Держпроспоживслужби до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

 

Додаток 1
до Порядку

КОДИФІКАЦІЯ
адміністративно-територіальних одиниць України

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Код

Автономна Республіка Крим

01

Вінницька область

02

Волинська область

03

Дніпропетровська область

04

Донецька область

05

Житомирська область

06

Закарпатська область

07

Запорізька область

08

Івано-Франківська область

09

Київська область

10

Кіровоградська область

11

Луганська область

12

Львівська область

13

Миколаївська область

14

Одеська область

15

Полтавська область

16

Рівненська область

17

Сумська область

18

Тернопільська область

19

Харківська область

20

Херсонська область

21

Хмельницька область

22

Черкаська область

23

Чернівецька область

24

Чернігівська область

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

 

Додаток 2
до Порядку

 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(найменування територіального органу компетентного органу)

ЗАЯВА

  про проведення позапланового інспектування тваринницької потужності

  про проведення повторного інспектування тваринницької потужності

  про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності

1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) оператора потужності _____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Вид оператора потужності за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Місцезнаходження та/або місце проживання оператора потужності
_____________________________________________________________________________________
                                      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       номер будинку/корпусу, номер квартири/офісу)
_____________________________________________________________________________________

5. Номер телефону оператора потужності _________________________________________________

6. Адреса електронної пошти оператора потужності ________________________________________

7. Адреса тваринницької потужності _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 номер будинку/корпусу, номер квартири/офісу)

8. Керівництво тваринницької потужності (керівник або члени колегіального органу управління), контактні дані _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону, адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________
                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону, адреса електронної пошти)

9. Види діяльності, що здійснюється з використанням тваринницької потужності:

Поряд-
ковий номер

Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності

Позначення виду діяльності символом "V"

1

Здійснення діяльності, що становить високий ризик

1.1

Утримання свійських наземних тварин на потужностях, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин*

 

1.2

Утримання тварин аквакультури з метою їх переміщення із зазначених потужностей живими або як продукції аквакультури

 

1.3

Утримання та вирощування тварин аквакультури на потужностях, які становлять високий ризик**

 

1.4

Утримання або розведення тварин на закритих потужностях для:

 

1.4.1

освітніх цілей

 

1.4.2

науково-дослідницьких цілей

 

1.4.3

виставкових цілей

 

1.4.4

з метою збереження видів тварин

 

1.5

Здійснення забою або переробка тварин аквакультури з метою контролю хвороб тварин

 

2

Здійснення діяльності з експорту та імпорту тварин

2.1

Збір копитних тварин та/або птиці, що призначені для експорту таких тварин та/або птиці з України та/або їх ввезення (імпорту) з інших країн

 

2.2

Виробництво та/або обіг репродуктивного матеріалу великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та коней, призначеного для експорту з України

 

2.3

Утримання племінної птиці з метою виведення і зберігання інкубаційних яєць призначених для експорту з України

 

2.4

Утримання свійської птиці, призначеної для експорту з України

 

2.5

Збирання, зберігання, інкубація яєць для цілей виведення та постачання інкубаційних яєць, добового молодняку свійської птиці та пташенят інших видів птиці, призначених для експорту з України (інкубаторії, інкубаційні цехи)

 

2.6

Утримання свійської птиці, призначеної для експорту з України (крім потужностей з утримання свійської птиці, призначеної для забою або виробництва інкубаційних яєць)

 

"___" ____________ 20__ року

___________________________________
(посада оператора потужності або
уповноваженої ним особи)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності))

____________
* Види потужностей з утримання свійських наземних тварин, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин, затверджуються Мінагрополітики;

** Види потужностей з утримання та вирощування тварин аквакультури, які становлять високий ризик, затверджуються Мінагрополітики.

____________
Примітка.

 
Персональні дані, вказані в заяві про затвердження тваринницької потужності, захищаються та обробляються відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних".

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.